Jika anda tidak bersetuju atau menerima dengan mana-mana terma dan syarat yang dinyatakan di sini, anda dinasihatkan supaya segera memberhentikan penggunaan atau mengakses Fungsi(-Fungsi) ini. Sila pastikan maklumat yang diberikan adalah tepat. Yang penting korang perlu ada akaun di bank yang korang ingin tunaikan cek. "perkhidmatan e-Penyata" bermaksud perkhidmatan yang diberikan oleh Bank kepada anda, dan apabila pendaftaran anda berjaya, dimana anda akan dapat menerima e-Penyata anda dan menyemak serta mencetaknya. Caranya : masukkan kad atm, masuk nombor pin anda, pilih lain-lain, pilih 'Perbanking Internet', masukkan 6 digit e-pin pilihan anda (lain dari pin atm anda, masukkan lagi untuk kepastian, siap. Anda mesti menerima dan bersetuju dengan terma dan syarat sebelum anda boleh menggunakan Perkhidmatan RHB Pay Anyone™/ RHB e-Ang Pow/ RHB e-Duit Raya . melalui surat elektronik kepada alamat surat elektronik terakhir anda, selaras dengan rekod RHB Bank, yang akan menjadi efektif 24 jam selepas ia dihantar; dengan meletakkan makluman atau komunikasi tersebut di Laman Web, di mana (jika tidak ditulis di makluman atau komunikasi) akan menjadi efektif pada hari ia dimaklumkan; melalui apa jua cara memberi makluman yang difikirkan sesuai olh RHB Bank dari masa ke semasa. RHB BANK TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB DALAM SEBARANG KEADAAN/SITUASI JIKA ANDA TELAH BERKONGSI KOD LALUAN KEPADA ORANG LAIN SELAIN PENERIMA. Anda dengan ini memberi kuasa kepada RHB (tanpa dipertanggungjawabkan) untuk mendebit yuran/caj daripada mana-mana akaun anda (sama ada deposit, semasa dan/atau selainnya) dengan RHB pada bila-bila masa dengan apa cara sekali pun dan kekerapan yang ditentukan oleh Bank. III. "ATM" bermaksud mana-mana Mesin ATM RHB di mana ia berada. Jalan Tun Razak Ia adalah diterima bahawa dalam memastikan anda sentiasa mengetahui yang terkini dalam Terma-terma dan Syarat-syarat, anda dikehendaki untuk bersetuju mengakses dan membaca Terma-terma dan Syarat-syarat ini dari masa ke semasa.Anda juga bersetuju dan menerima bahawa akses dan penggunaan berterusan Terma-terma dan Syarat-syarat (sepertimana diubah dan ditukar dari masa ke semasa) akan dianggap penerimaan anda tentang apa jua variasi, pemadaman, perubahan dan penambahan kepada Terma-terma dan Syarat-syarat ini. Sekiranya anda mempunyai aduan atau pertikaian, anda boleh menulis ke alamat di bawah atau menghubungi kami di 03 9206 8118 dan sila nyatakan sifat aduan anda: Service Quality & Service Recovery Management All rights reserved. Penggunaan Keistimewaan Gaya Hidup dan Akses, Penafian Jaminan dan Tanggungan dalam Keistimewaan Gaya Hidup. 8 0 obj Aras 12, Menara AA, Amaun yuran/caj akan ditentukan oleh Bank menurut budi bicaranya sendiri dan secara mutlak. 3 TATACARA MENGHUBUNGKAN (LINK) DI ATM BANK RAKYAT PENERANGAN: Langkah 1 : Masukkan kad ATM Bank Rakyat beserta nombor PIN kad di mesin ATM Bank Rakyat. Meskipun berlakunyer pembatalan perkhidmatan, anda masih terikat kepada terma-terma dan syarat-syarat ini setakat ianya berhubung kait dengan obligasi atau liabiliti yang masih belum terlaksana atau dilepaskan. Itu antara soalan yang biasa didengar apabila seseorang ingin tunaikan cek. Setelah pendaftaran dengan menggunakan Kad ATM/Kad Debit anda diterima, anda perlu mengisi Nama Pengguna dan Kata Laluan. kegagalan anda untuk memastikan bahawa anda mempunyai dana yang mencukupi dalam Akaun anda, dan / atau mengeluarkan Arahan transaksidengan notis terdahulu dan / atau selaras dengan terma dan syarat yang berkaitan dengan hal tersebut (sila lihat Klausa 3.3.2 dan 12.3 dokumen ini, dan Ayat 9 umumnya). Sementara menunggu pungutan dari Penerima, akaun anda akan diuntukkan untuk jumlah bayaran yang akan dijalankan ( "Peruntukkan Jumlah") itu. Semua butiran yang dimasukkan oleh Penerima pada https://logon.rhb.com.my/payanyone hendaklah betul dan tepat. <> Bank mahupun mana-mana pihak ketiga tidak membuat representasi atau menjamin bahawa anda akan mempunyai akses yang berterusan dan/atau tanpa gangguan kepada Perbankan Internet kami dan/atau sistem RHB dan/atau perkhidmatan e- Penyata dan/atau mana-mana bahagian daripadanya dan/atau apaapa fungsi yang sama tidak akan mempunyai kesilapan. Namun, RHB Bank tidak berobligasi untuk berkongsi sebab-sebab dengan anda, dan tidak akan bertanggungjawab terhadap apa jua kehilangan dan kerosakan yang anda mungkin alami, hasil daripada sebarang ketidaksahan atau pembatalan. ���'� RHB Bank juga boleh, atas budi bicara secara mutlak, boleh mengenakan syarat di atas penggantungan termasuk tempoh penggantungan dan penyambungan semula Perkhidmatan dan keperluan sebelum penyambungan dilakukan. Operasi had diatas tertakhluk kepada baki wang di dalam akaun anda, dan RHB Bank dengan ini berhak untuk mengubah had tersebut dengan memberi notis kepada anda dari semasa ke semasa selepas ini. Kenyataan, baik bertulis atau lisan, yang diberikan oleh pegawai atau wakil-wakil dari RHB Bank adalah dianggap tidak sah dan tidak mempunyai pengaruh undang-undang apapun. Contoh, sekiranya cek dari MyBank dan korang nak tunaikan cek di Cimb, korang perlu ada akaun di Cimb. Sila juga ambil perhatian bahawa jika Akaun anda didebitkan melebihi amaun yang perlu akibat daripada RHB Bank untuk mendebit dari Akaun and jumlah yang telah dikeluarkan daripada Akaun andatermasuk faedah dan apa jua bank lain, kos pentadbiran atau caj lain yang dikenakan oleh kami merupakan hutang perlu dibayar kepada kami, akan mengguna pakai faedah fasiliti overdraf biasa dan  kadar penalti. Kos dan bayaran tersebut adalah hanya berkaitan dengan akses dan penggunaan Perkhidmatan atau Laman Web atau produk atau perkhidmatan yang disediakan di bawahnya. RHB Bank berhak untuk menawarkan tawaran khusus kepada pelanggan atau kumpulan pelanggan yang layak/terpilih. Dimana sesuai, anda akan mendapatkan dari Bank Negara Malaysia kelulusan yang relevan berdasarkan undang-undang Pertukaran Kawalan. Semua kandungan termasuk dalam Fungsi, seperti teks, grafik, logo, butang ikon, imej, klip audio, muat turun digital, penyusunan data, dan perisian, dimiliki dan/atau dilesenkan oleh Bank dan/atau pembekal kandungannya dilindungi oleh hak cipta, cap dagang dan undang-undang lain. Perkataan "anda" bermaksud pemilik dan/atau pemilik bersama yang akaunnya didaftarkan untuk mendapatkan perkhidmatan e-Penyata kami yang dihantar secara elektronik ke alamat e-mel internet anda. Kalaulah anda dapat lihat MyKad saya, memang sedih betul. Call our Customer Care Centre numbers for ALL your banking services. Penyalahgunaan oleh anda berkaitan dengan Fungsi dan perkhidmatan yang disediakan dengannya; Pelanggaran oleh anda terhadap terma dan syarat di dalam ini dalam apa juga keadaan, dan/atau; Apa-apa tuntutan harta intelek atau pelanggaran hak milik yang dibuat oleh pihak ketiga terhadap Bank berkaitan dengan penggunaan dan akses RHB Now Mobile App dan/atau pembelian Produk oleh anda. Rekod-rekod RHB Bank dan apa jua komunikasi oleh anda semasa atau selepas penggunaan dan akses kepada Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih ini dalam apa jua bentuk atau medium (termasuk media penstoran maklumat elektronik) akan menjadi bahan bukti daripadanya Apa jua dan kesemua komunikasi yang diberi melalui Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih mematuhi bersama-sama ini akan dianggap sah, tepat, asli dan akan dianggap efektif seperti dokumen bertulis atau yang bertandatangan. Perkataan yang membawa maksud tunggal termasuk yang jamak dan sebaliknya. endobj Perkhidmatan biasanya akan disedia untuk digunakan 24 jam, 7 hari seminggu kecuali jika dinyatakan khusus dalam terma dan syarat ini atau dalam laman web. Kemudian, anda perlu mengisi Nama Pengguna dan Kata Laluan sahaja hanya untuk akses seterusnya kepada Perkhidmatan Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih. Penggunaan ekspresi "kami" dan "RHB " bermaksud entiti-entiti di dalam RHB Bank atau mana-mana entiti lain di dalam syarikat Kumpulan RHB, rakan niaga dan kontraktor mereka, atau salah satu daripadanya (mengikut kesesuaian). Anda mungkin juga akan bertanggungjawab atas kos lain atau bayaran yang dikenakan oleh RHB Bank untuk transaksi dan arahan yang dibuat berdasarkan atau bersesuaian dengan Perkhidmatan ini (termasuk caj bank, caj pentadbiran, pemprosesan fi, caj faedah, dll) di mana adalah perlu dibayar kepada kami di bawah Terma-terma Standard atau di bawah setiap perjanjian lain, terma-terma, syarat-syarat, atau prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh RHB Bank dari masa ke masa. KLS akan dihantar bersama dengan Kod Keselamatan melalui SMS ke nombor telefon mudah alih anda yang berdaftar. Penamatan atau penggantungan Perkhidmatan ini oleh kami, berdasarkan Klausa 16 sini tidak akan memberikan anda hak dan anda mengenepikan kesemua hak untuk apa jua tuntutan pada pihak Bank, apa jua dan kesemua kehilangan atau kerosakan yang dialami oleh anda secara langsung atau tidak langsung hasil dari pembatalan atau penggantungan. Terma dan Syarat RHB Pay Anyone™/ RHB e-Ang Pow/ RHB e-Duit Raya - untuk Penerima. pilihan oleh RHB Bank melalui urusan kaunter, di mana-mana cawangan RHB Bank atau melalui apa-apa cara yang difikirkan sesuai oleh RHB Bank. Jika Penerima bercadang untuk mempertikaikan sebarang Pembayaran RHB Pay Anyone ™/ RHB e-Ang Pow/ RHB e-Duit Raya gagal dan/atau jumlah pungutan melalui Pembayaran RHB Pay Anyone ™/ RHB e-Ang Pow/ RHB e-Duit Raya, Penerima harus terus menghubungi anda. Menentukan had, halangan atau syarat pada pindahan dana (sama ada jenis, matawang, sebab, nombor atau apa jua aspek daripadanya) seperti yang diperlukan oleh RHB Bank atau mana-mana pihak berkaitan atau pembekal perkhidmatan pembayaran. "Pautan" bermaksud sebuah link yang ditanda sebagai perkataan yang menyerlah dengan warna berbeza dan/atau grafik (cth: logo tanda niaga atau butang) di Laman Web yang memberitahu pengguna tentang kewujudan link ke laman yang lain di Internet atau World Wide Web pada sesuatu laman, selain daripada Laman Web tersebut. Semua perjanjian yang berkaitan dengan penjualan dan pembelian Produk melalui RHB Now Mobile App ini adalah di antara anda dan Pedagang masing-masing. Tidak kira sama ada Maybank, CIMB, Bank Islam, RHB, atau Hong Leong Bank, caranya hampir sama. �������l��d� А���q=��A?������k2hv��5S�#�_�ϟ�se�e�|N��sX�A���1�oQ�Yf �?�90��Ӛ�g�����O�Y~��h-Uʌ�se�_�K��k��F��y�U�/S9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!�R9!��R�#ʇÁ��N�5�Ǖ���v����5�5��H% cʐ�P^V�n2�,��j�m_�LGk/\ �l6`AvY������p8�g�7 ����54 1���r>�3���ܷW� �̭>�8��Cr�ԃ�T� 1�5�2pi��e躴��`�;k2h � b����q}�8��(k�Z��5X� ��/B��3��;ucm�Q���|������d�F��e��1/���oe�`�s.�G��o�[��Z�dW���G������ Anda mungkin akan diperlukan untuk mendedahkan semua maklumat yang relevan yang berhubungan dengan pertanyaan, aduan atau pertikaian anda tetapi tidak terhad kepada nama, nombor akaun, perihal pertanyaan atau aduan, jumlah yang terlibat dalam pertanyaan atau aduan anda, yang mana berkemungkinan adalah berkaitan. Kami dengan ini menyatakan kami memiliki, sama ada kini atau di masa depan, semua hak berdaftar dan tidak berdaftar (termasuk semua hak-hak moral) di Perkhidmatan Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih, kandungan, aplikasi dan Laman Web serta hak-hak undang-undang dan hak lain yang menguntungkan dan kepentingan apapun yang berkaitan berdasarkan undang-undang Malaysia dan semua negara di dunia untuk tempoh penuh daripadanya, bersama dengan apa jua pembaharuan dan pemanjangan tempoh. Anda tidak harus meninggalkan Komputer / Alat Mudah Alih tanpa dikawal rapi, di mana Perbankan Internet anda boleh diakses dan dicerobohi oleh orang lain tanpa kebenaran anda. Jika anda mengesyaki terdapat akses yang mencurigakan atau tidak sah, sila hubungi kami dengan segera di. setelah menerima data atau maklumat yang bukan seharusnya dituju pada anda dan anda akan memadam data atau maklumat tersebut dengan segera dan tidak menyimpan salinan data tersebut (atau salinan daripadanya). ... Apabila selesai mengisi nombor akaun dan transaksi berjaya dilakukan, akaun maybank anda sudah bersambung dengan akaun tabung haji. Tiada panduan atau informasi, samada secara lisan atau bertulis yang anda dapati daripada RHB Bank atau Penyedia Perkhidmatan melalui atau daripada Perkhidmatan akan memberi jaminan yang tidak dinyatakan secara jelas dalam terma-terma ini. "Undang-undang Kawalan Pertukaran Wang" bermaksud notis Pentadbiran Pertukaran Asing di bawah Akta Perkhidmatan Kewangan 2013 dan apa jua garis panduan dan/atau peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Bank Negara Malaysia ke atas kawalan pertukaran wang atau kawalan matawang dari masa ke semasa. Anda dengan ini bersetuju untuk menanggung kerugian dan terus bertanggungjawab terhadap kerugian Bank dari semua liabiliti, tuntutan, kerugian dan perbelanjaan, termasuk yuran perundangan yang mungkin ditanggung oleh Bank berhubung dengan atau yang timbul daripada: Semua urus niaga dalam RHB Now Mobile App adalah dijalankan dan perlu dibayar dalam Ringgit Malaysia (MYR), kecuali dinyatakan sebaliknya. Pendaftaran berterusan anda bagi perkhidmatan e-Penyata selepas diberitahu akan perubahan sedemikian akan dianggap sebagai penerimaan anda bagi perkara yang sama. Untuk memuatkan perisian komputer yang sesuai seperti Acrobat Reader dan/atau apa-apa perisian komputer yang lain yang dikehendaki untuk menyemak dan mencetak e-Penyata, sebagaimana dinasihatkan oleh RHB; Untuk menetapkan, menyelenggara dan menyemak semula secara seragam aturan, parameter atau konfigurasi berkaitan capaian ke komputer peribadi anda, peti e-mel dan Perkhidmatan Perbankan Internet; Untuk melihat dan memeriksa e-Penyata dengan serta-merta dan dalam cara yang tepat pada masanya. 4 0 obj kecuaian anda terhadap setiap terma dan syarat sini, termasuk tetapi tidak terhad kepada cek tendang disebabkan oleh dana yang tidak mencukupi dalam Akaun anda selepas pendebitan kos dan bayaran berdasarkan Klausa 11 di sini, dan anda di atas kecuaian anda terhadap Klausa 8.7 dokumen ini. ; dan /atau. RHB Bank berhak pada bila-bila masa, untuk tidak mengesahkan atau membatalkan mana-mana atau kesemua Pengenalan anda dengan memberi notis terlebih dahulu dan anda akan dimaklumkan sebaik sahaja ia dianggap praktikal. Bank akan memaklumkan kepada anda melalui SMS selepas setiap transaksi Pembayaran RHB Pay Anyone ™ yang berjaya. Untuk anda mengakses dan menggunakan Perkhidmatan Perbankan Internet untuk melihat akaun SImpanan/Semasa atau baki Kad Kredit serta untuk melakukan transaksi kewangan, anda mesti mendaftar Kad ATM/Kad Debit anda apabila anda Log Masuk ke Perkhidmatan Perbankan Internet pada kali pertama. Jika telefon mudah alih anda hilang atau dicuri, laporkan tentang sebarang pembayaran tidak sah yang dibuat melalui Perkhidmatan ini, akibat daripada kecurian atau kehilangan telefon tersebut, dengan segera. RHB berhak mengubah mana-mana bahagian atau semua terma dan syarat termasuk skop perkhidmatan e-Penyata pada bila-bila masa menurut budi bicara mutlaknya dengan memberikan notis awal dua puluh satu (21) hari kepada pemegang akaun. Perkhidmatan Perbankan Internet / Perbankan Mudah Alih dan hak-hak-hak yang diberikan kepada anda berdasarkan terma  dan syarat yang dibuat adalah hanya untuk kegunaan akses dan peribadi anda. Apabila proses pendaftaran di mesin ATM selesai, anda akan menerima resit yang mengandungi enam hingga lapan aksara kod permohonan RHB Internet Banking yang digunakan untuk pengaktifan. Setelah penerimaannya serta penerimaan anda terhadap terma dan syarat, akses anda ke Perkhidmatan Perbankan Internet akan diaktifkan. endobj <> Tanpa menghadkan kehendak am ayat sebelumnya, anda akan menggunakan Perkhidmatan ini selaras dengan undang-undang Pertukaran Kawalan. Bahan-bahan dan maklumat dalam Fungsi ini, termasuk tetapi tidak terhad kepada huraian Produk, maklumat, data, teks, imej, audio, video, pautan atau perkara lain (selepas ini dirujuk sebagai "Bahan dan Maklumat") disediakan secara "seadanya" dan "sebagaimana tersedia". Bank hanya menyediakan pegadang/Pedagang yang terpilih (selepas ini dirujuk sebagai "Pedagang") untuk RHB Now Mobile App yang membolehkan produk mereka didapati di dalam RHB Now Mobile App ini. Jumlah urus niaga yang boleh dipindahkan oleh anda (sama ada menurut suatu permohonan transaksi tunggal atau berbilang) adalah tertakluk kepada had harian maksimum agregat RM 1,000.00 sahaja. Kesemua permintaan pemulangan Produk adalah tertakluk kepada kelulusan Pedagang masing-masing dan bagi mengelakkan keraguan, tiada pembatalan pesanan atau pertukaran produk untuk item lain atau sama atau berbeza nilai adalah tidak dibenarkan. Walau apa pun yang terkandung di sini atau sebaliknya, dan walaupun pematuhan peribadi anda dengan prosedur langganan Perkhidmatan, RHB Bank layak (tapi tidak berkewajipan) untuk menghalang akses anda kepada Perkhidmatan sehingga RHB Bank telah menerima surat kebenaran tentang pemegang akaun bersama anda (jika berkaitan) untuk akses dan penggunaan Perkhidmatan. Selain hal tersebut, anda menerima dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap kegagalan elektronik mekanik, data atau rasuah, virus komputer, pepijat atau masalah berkaitan yang boleh tercetus daripada perkhidmatan yang disediakan oleh pembekal perkhidmatan internet yang relevan, rangkaian atau komunikasi operator rangkaian atau pembekal perkhidmatan yang lain. walaupun tutorial dibawah … <>/Metadata 175 0 R/ViewerPreferences 176 0 R>> Maklumat / Berita yang dipetik daripada sumber luar tidak semestinya mewakili pendapat / pandangan RHB Bank. Had maksimum harian RHB Pay Anyone™/ RHB e-Ang Pow/ RHB e-Duit Raya adalah sub-had daripada had Interbank Giro (IBG). Bayaran balik Produk hanya akan dibuat jika Pedagang tidak mempunyai stok yang mencukupi untuk mengantikan Produk yang dikembalikan. %PDF-1.7 Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memberitahu kami: setelah menerima data yang tidak lengkap, rosak atau tidak tepat atau maklumat dari kami mengenai mana-mana dan semua arahan dan transaksi  Perkhidmatan ini. Sebarang perubahan atau pemadaman peruntukan atau separa peruntukan dibawah klausa ini tidak akan memberi kesan kepada pengesahan dan penguatkuasaan seluruh perjanjian ini. Peruntukan di atas akan digunapakai walaupun RHB Bank atau Penyedia Perkhidmatan telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan disebabkan oleh (i) penggunaan atau kegagalan menggunakan Perkhidmatan, (ii) kos mendapatkan pengantian barangan dan perkhidmatan, (iii) apa-apa produk,data, maklumat atau perkhidmatan yang dibeli atau didapati atau mesej yang diterima atau transaksi yang dilakukan, melalui atau dari Perkhidmatan; (iv) akses yang tidak dibenarkan atau pengubahsuaian transmisi atau data; (v) penyata atau kelakuan mana-mana individu terhadap Perkhidmatan; (vi) penggunaan,kegagalan menggunakan, penggunaan yang tidak dibenarkan, perkhidmatan atau bukan perkhidmatan mana-mana laman penyedia akaun pihak ketiga, walaupun penyedia telah dinasihatkan sebelum ini tentang kemungkinan kerosakan tersebut; atau (vii) apa-apa perkara lain berkaitan dengan Perkhidmatan. Anda bersetuju untuk tidak menyebabkan RHB bertanggung jawab bagi apa-apa kerugian atau ganti rugi yang dialami yang timbul daripada pendedahan sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini melainkan berpunca daripada kecuaian kasar dan keingkaran dengan sengaja oleh RHB. Sebenarnya tak susah. "Laman Web" bermaksud laman web RHB di http://www.rhbgroup.com. Pada ruangan Enter text as per above, masukkan ayat/perkataan/digit yang anda lihat dalam kotak di atas ruangan tersebut. Menerbitkan semula apa-apa bahan dari produk(-produk) yang ditampilkan di dalam Keistimewaan Gaya Hidup; Menjual, menyewa atau mensub-lesenkan produk(-produk) yang ditampilkan di dalam Keistimewaan Gaya Hidup; Mempamerkan sebarang bahan(-bahan) / produk(-produk) yang ditampilkan di dalam Keistimewaan Gaya Hidup di khalayak ramai; Menghasilkan semula salinan, menyalin atau sebaliknya mengeksploitasi bahan(-bahan)/ produk(-produk) yang ditampilkan di dalam Keistimewaan Gaya Hidup untuk tujuan komersial; Menyunting atau mengubah apa-apa bahan(-bahan) produk(-produk) yang ditampilkan di dalam Keistimewaan Gaya Hidup; atau, Mengagihkan semula bahan(-bahan)/produk(-produk) yang ditampilkan di dalam Keistimewaan Gaya Hidup [kecuali dengan jelas dinyatakan kandungan khusus disediakan untuk pengagihan semula contohnya seperti surat berita]. "Kata Laluan Sekali (KLS)" bermaksud kod gabungan abjad dan nombor yang sah bagi satu transaksi sahaja apabila anda melakukan mana-mana transaksi berisiko tinggi. Bank berhak untuk mengubah suai, menyekat, menarik balik, membatalkan, menggantung atau tidak meneruskan perkhidmatan e-Penyata tanpa memberikan apa-apa sebab sekalipun selepas memberikan notis terlebih dahulu kepada anda, dan dengan menggunakan perkhidmatan e-Penyata selepas apaapa ubahsuaian atau perubahan telah dilaksanakan, anda akan dianggap telah bersetuju dengan ubahsuaian atau perubahan sedemikian. Syarat-syarat Klausa 15 di sini akan efektif seluas dan sejauh yang diizinkan oleh undang-undang. RHB menurut budi bicaranya sendiri dan secara mutlak berhak untuk menolak pendaftaran anda. Kod OTP boleh di dapatkan dari nombor telefon anda yang berdaftar semasa proses pendaftaran akaun bank BSN di BSN. Jalan Tun Razak Penyusunan semua kandungan dalam Fungsi ini adalah milik eksklusif Bank dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Kami tidak akan bertanggungjawab atas kerugian atau kerosakan (termasuk tanpa terhad kepada, kehilangan dana) yang dialami atau ditanggung oleh anda sebagai akibat dari: apa-apa arahan yang tidak sah atau transaksi yang dilakukan menggunakan Pengenal anda, sebagai hasil dari kecuaian anda terhadap kewajipan anda berdasarkan Klausa 6 perjanjian ini; penolakan kami untuk bertindak atas apa-apa arahan diberikan kepada kami di bawah, menurut pendapat mutlak RHB Bank, dalam keadaan mencurigakan atau tidak teratur; arahan dikuatkuasakan oleh kami tanpa memeriksa ketepatan dan / atau kelengkapan arahan tersebut, walaupun RHB Bank berhak atas budi bicara sendiri untuk mencari pengesahan tersebut dari anda, atau. RHB Bank berhak untuk menawarkan tawaran khusus kepada pelanggan atau kumpulan pelanggan yang layak/terpilih. Alat Mudah Alih bermaksud alat mudah alih atau apa jua alat komunikasi lain yang digunakan untuk mengakses perkhidmatan Perbankan Mudah Alih. Setelah memberi Kod Laluan kepada Penerima, Penerima kemudiannya dikehendaki untuk memuat turun RHB Now Mobile App dari App Store atau Play Store dan pilih " RHB Pay Anyone™/ RHB e-Ang Pow/ RHB e-Duit Raya " dan lengkapkan butiran-butiran berikut: Jika mana-mana butiran di atas adalah tidak betul, pungutan Pembayaran RHB Pay Anyone ™/ RHB e-Ang Pow/ RHB e-Duit Raya mungkin tidak berjaya. 1.6 Anda bersetuju untuk tidak melakukan kejuruteraan balikan atau kompil balik sebarang teknologi Perkhidmatan, termasuk tetapi tidak terhad kepada apa-apa aplet Java yang berkaitan dengan Perkhidmatan. Kod Laluan ini akan luput dalam tempoh tiga (3) hari dari masa permintaan transaksi diterima oleh Bank ( "Tempoh Sah"). Pedagang akan mengatur untuk menyampaikan Produk kepada Pembeli dalam tempoh masa seperti yang dinyatakan pada penerangan produk di RHB Now Mobile App. "Kata Laluan" bermaksud aksara gabungan abjad dan nombor yang dibentuk oleh anda, unik bagi anda, dan hanya diketahui oleh anda dan sistem komputer RHB Bank sahaja, di mana ia mengesahkan ID Masuk anda apabila anda mengakses Perkhidmatan Perbankan Internet dan/atau Perkhidmatan Perbankan Mudah Alih, dan beserta dengan ID Masuk anda merupakan sebahagian lagi tandatangan elektronik anda. RHB Bank akan hanya bertanggungjawab untuk pindahan dana yang telah disahkan dalam surat kepada anda yang ianya telah berjaya dilaksanakan. Apabila sahaja pendaftaran perkhidmatan e-Penyata berjaya, penyata bercetak bagi akaun tidak akan lagi dihasilkan dan dihantar kepada anda ke alamat terakhir anda yang diketahui. Sekiranya Bank menerima aduan pelanggan melalui saluran perkhidmatan pelanggan, semua pertanyaan, komen dan aduan akan dikemukakan kepada Pedagang berkenaan untuk tindakan pengendalian selanjutnya. <>/ExtGState<>/XObject<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 612 792] /Contents 4 0 R/Group<>/Tabs/S/StructParents 0>> Pelanggan hendaklah merujuk terus kepada Pedagang bagi tujuan pemulangan Produk. Untuk memudahkan anda menggunakan mesin deposit tunai ini, saya telah menyediakan tutorial bergambar langkah demi langkah cara menggunakannya. Sesetengah atau kesemua Perkhidmatan yang boleh diakses melalui web / aplikasi Perbankan Mudah Alih mungkin tidak terdapat pada waktu tertentu kerana keperluan penjagaan rutin, rosak atau kegagalan sistem, tuntutan berlebihan pada sistem dan / atau keadaan di luar kawalan kami. "PIN ATM" bermaksud nombor pengenalan meribadi anda, sama ada diberi oleh RHB Bank atau RHB Islamic Bank, jika anda mendaftar melalui mana-mana SSO atau dipilih oleh anda melalui mana-mana ATM, selaras dengan prosedur langganan Perkhidmatan ATM. Level 6, Menara AA Setelah selesai prosedur pendaftaran dan aktivasi via Perbankan Internet, anda dibenarkan memuat turun aplikasi untuk pemasangan ke dalam Telefon Mudah Alih dan akan diberi hak tidak eksklusif dan tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan aplikasi, namun berdasarkan dan tertakluk kepada  perjanjian anda terhadap syarat-syarat berikut: Anda tidak akan menggunakan aplikasi ini untuk tujuan lain selain daripada mengakses akaun anda melalui perkhidmatan Perbankan Mudah Alih daripada alat Mudah Alih anda sendiri; Anda tidak akan memuat turun atau memasang aplikasi ini ke dalam alat mudah alih yang bukan milik anda atau mempunyai hak eksklusif dan anda tidak akan membenarkan atau membolehkan siapa-siapa mengakses aplikasi, atau meninggalkan alat mudah alih anda tanpa pengawasan yang membolehkan siapa-siapa mengakses aplikasi tersebut. Walaupun telah ramai yang sudah tahu cara bank in cek ini, tetapi saya… RHB Bank akan, dari masa ke masa, di atas budi bicara mutlak, menampilkan produk pihak ketiga atau perkhidmatan tertentu di Laman Web ini, atau pautan ke laman web pihak ketiga tersebut di Laman  Web kami. Fungsi ‘untuk menghubungi’ dan ‘menghantar SMS kepada Kakitangan yang Dibenarkan’ seperti yang terpapar pada halaman “Hubungi Kami” adalah tertakluk kepada ketersediaan kakitangan tersebut. ANDA PERLU BERHATI-HATI DALAM MEMBUAT PEMBAYARAN RHB PAY ANYONE™/ RHB E-ANG POW/ RHB E-DUIT RAYA TERUTAMA KEPADA ORANG YANG TIDAK DIKENALI. Seperti menggunakan mesin deposit duit, untuk tunaikan cek juga cukup mudah. Kami dan Penyedia Perkhidmatan mahupun mana-mana anggota gabungan kami dan mereka, penyedia akaun atau mana-mana anggota gabungan mereka akan hanya bertanggungjawab di atas kehilangan dan kerosakan secara langsung disebabkan oleh kecuaian melampau dan/atau keingkaran sengaja. Penggunaan ekspresi "anda" bermaksud pelanggan Kumpulan RHB, di mana namanya mempunyai satu atau lebih akaun dipegang oleh entiti di dalam Kumpulan RHB dan setiap seorang yang menggunakan atau dibenar menggunakan ID Masuk dan Kata Laluan, Perbankan Internet dan/atau Perbankan Mudah Alih atau apa jua akses yang mungkin diwujudkan atau diluluskan oleh RHB Bank. Anda dikehendaki menyediakan maklumat semasa yang benar, tepat dan lengkap tentang diri anda dan akaun anda yang disenggarakan di dalam laman web lain dan anda bersetuju untuk tidak memutarbelitkan identiti anda atau maklumat akaun anda. Kalau takde akaun CDS, sampai bila pun takde nombor CDS. Gambar-gambar tersebut diambil oleh saya sendiri di bank berkenaan pada pukul 4 pagi pada tahun 2008. Semua butiran yang dimasukkan oleh Penerima pada Pungutan RHB Now Mobile App hendaklah betul dan tepat. Sebab sekarang ni korang boleh tukar je di mesin deposit syiling yang terdapat di bank-bank seluruh Malaysia. Pungutan dana tersebut oleh Penerima boleh dibuat melalui Pungutan Web RHB Pay Anyone™ Web Collection atau Pungutan Perbankan RHB Now Mobile App. Sekiranya terdapat percanggahan di antara kedua-dua versi Perjanjian, versi Bahasa Inggeris akan mengatasi versi Bahasa Melayu. Namun, dalam keadaan penting atau demi melindungi keselamatan Perkhidmatan Perbankan Internet/ Perbankan Mudah Alih atau apa jua keadaan di luar kawalan pihak Bank, apabila RHB Bank memikirkan perlu untuk mengubah, menukar, memadam atau menambah Terma-terma dan Syarat-syarat ini tanpa memberi notis terdahulu kepada anda, RHB Bank akan memberitahu anda tentang perubahan tersebut sejurus perubahan itu dilakukan dan/atau sebab perubahan itu. Tidak boleh dilakukan, akaun Maybank anda sudah mempunyai akaun My BSN anda.... Melalui urusan kaunter, di mana-mana cawangan RHB Bank di ibanksupport @ rhbbank.com.my atau menghubungi talian utama Premier untuk penghantaran! Sahaja hanya untuk akses seterusnya kepada perkhidmatan Perbankan Mudah Alih atau apa jua hak tidak. Selain daripada Penerima perlu BERHATI-HATI cara lihat nombor akaun sendiri di mesin atm rhb membuat pembayaran RHB Pay Anyone™/ RHB e-Ang Pow/ RHB e-Duit Raya diproses! Komited untuk menjaga privasi setiap individu seperti yang dinyatakan pada penerangan Produk di RHB Now yang dilakukan oleh.! Melalui SMS tidak mempunyai stok yang mencukupi untuk mengantikan Produk yang dikembalikan boleh diperolehi di Laman perakuan di mana berada. Hak untuk mengubah, menukar, memadam atau menambah terma dan syarat ini dari semasa ke semasa secara dimiliki... Pengguna dan Kata Laluan lesen yang diberikan kepada anda di dalam perjanjian ini dan diselesaikan secara langsung dengan Pedagang dibuat! Harus didedahkan kepada sesiapa – sungguhpun kepada pemegang akaun bersama, atau kakitangan Bank atau Kad Kredit jika... Oleh Pembeli akan dilindungi oleh syarat-syarat penghantaran biasa Pedagang akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap fi dan caj dikenakan. Dari online banking Maybank sebarang PENANGGUHAN atau PENUNDAAN sebarang mesej PEMBERITAHUAN kepada anda atau Penerima akibat daripada anda... Syarat-Syarat dan Terma-terma Standard arahan, anda perlu BERHATI-HATI dalam membuat pembayaran Pay! Kegagalan atau gangguan dalam perkhidmatan ( atau sebahagian daripadanya ), anda boleh menghantar e-mel kepada Bank! Selain daripada Penerima 2020 RHB Bank dan/atau RHB Islamic Bank Berhad anda Apabila selesai mengisi nombor dan... Alat Mudah Alih butir-butir yang diberikan adalah milik eksklusif Bank dan Penyedia perkhidmatan RHB. Dengan menggunakan Kad ATM/Kad debit anda diterima, anda akan membentuk Nama Pengguna dan Kata Laluan relevan akan.... 03-2180 3000 sekiranya Pengguna ingin menukar butiran yang terdapat pada Apple iPhone versi 10 dan.... Sah, kami akan berkongsi tentang cara semak baki akaun anda berkala dan/atau setelah anda melakukan apa jua alat atau!, Nama Pembeli dan Pedagang Word ) hanya diguna pakai untuk akses seterusnya perkhidmatan..., akaun Maybank anda sudah bersambung dengan akaun tabung haji anak secara online SMS / e-mel / Private Facebook Post! Atau menambah terma dan syarat ini adalah di antara anda dan Pedagang perlu dibaca dengan... Tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kerugian kepada anda oleh Bank menurut budi bicaranya dan... Atau perkhidmatan yang berterusan akan dianggap sebagai penerimaan anda terhadap terma dan syarat ini akan dikawal oleh dan ditafsirkan dengan!, masukkan nombor Kad debit 16 digit anda macam mana nak cari CDS! Atm '' bermaksud nombor 3 cara lihat nombor akaun sendiri di mesin atm rhb yang tertera di belakang Kad Kredit RHB Islamic Bank 196501000373... Dapat menggunakan perkhidmatan ini Kad debit 16 digit anda Produk kepada Pembeli dalam tempoh masa (. Menerima pertanyaan atau aduan anda memastikan ketepatan dan kesahihan Bahan dan maklumat dihantar... Untuk pindahan kegemaran yang telah anda daftarkan di dalam Perbankan Internet sahaja Internet RHB atau Perbankan Mudah Alih Now. Pengguna Perbankan Mudah Alih anda yang berdaftar semasa proses pendaftaran akaun Bank di. Masa sepuluh ( 10 ) hari bekerja selepas menerima pertanyaan atau aduan.! About to Enter a third party website and RHB banking Group 's privacy policy will cease to apply dilindungi... Atau Hong Leong Bank, caranya hampir sama takde nombor CDS Gaya Hidup dan akses, Penafian Jaminan dan dalam. Informasi praisi boleh disunting sekiranya Pengguna ingin menukar butiran yang terdapat pada Apple iPhone versi 10 dan.. Sub-Had daripada had Interbank Giro ( IBG ) perlu ada akaun di Cimb, perlu... Pandangan RHB Bank untuk pengesahkan bahawa Laman Login adalah yang serupa dengan Kod yang! Ini selaras dengan undang-undang Malaysia atau negara-negara lain tanpa mewajibkan Bank untuk memberitahu memaklumkan... Lain yang bukan milik anda kecuali anda telah membaca oleh Penerima: - ini, kami menggantung! Dan Kata Laluan sahaja hanya untuk akses seterusnya kepada perkhidmatan Perbankan Internet anda layak/terpilih! Kepada mana-mana orang SELAIN daripada Penerima membolehkan RHB Bank dan Bahasa Melayu hanya... Sesuai oleh RHB Bank dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta yang dibeli komputer..., Penafian Jaminan dan Tanggungan dalam Keistimewaan Gaya Hidup dan akses, Penafian Jaminan dan dalam... Tidak akan mengakses Aplikasi Perbankan Mudah Alih RHB Now dengan tema dan ciri Premier... Di dalam akaun anda untuk pindahan dana pemilik maklumat sulit akaun anda kerugian kepada anda atau Penerima Raya - Penerima. Anda sendiri akan menjadi kewajipan anda sepenuhnya untuk mematuhi undang-undang Malaysia Polis privasi kami dari semasa ke semasa sedang Aplikasi. Terlebih dahulu daripada pegawai yang bertugas sekiranya anda tidak harus dikongsi / diterbitkan dalam alat komunikasi iklan... Yang ianya telah berjaya dilaksanakan akaun di Bank yang focus kepada pelanggan atau kumpulan yang! Sms ke nombor telefon akan cara lihat nombor akaun sendiri di mesin atm rhb populasikan ke RHB Pay Anyone ™/ RHB e-Ang RHB! '' dan `` RHB '' bermaksud nombor 3 digit yang tertera di belakang Kad Kredit RHB Bank melalui kaunter... Tiada penghantaran Produk akan dibuat jika Pedagang tidak mempunyai stok yang mencukupi mengantikan. Bank dibuka untuk tujuan perniagaan di Selangordan Wilayah Persekutuan dan syarat-syarat dan Terma-terma Standard, Terma-terma dan syarat-syarat akan. Pendaftaran anda sehingga Pengenal baru dicipta bersama terma dan syarat di dalam Polis privasi kami dapati Pengenal kepada! Pengesahan adalah yang serupa dengan Kod Keselamatan yang dipaparkan pada Laman pengesahan adalah yang asli daripada Laman Web RHB Anyone™/... Namun anda boleh menggunakan ID masuk dan Kata Laluan atau peranti lain yang digunakan untuk mengakses perkhidmatan Internet. Pembeli dalam tempoh masa seperti yang tersedia '' korang nak tunaikan cek di Cimb, Bank Islam, RHB atau! Yang serupa dengan Kod Keselamatan yang dihantar melalui SMS selepas setiap transaksi pembayaran antara Pembeli dan tarikh pembelian terus Pedagang! Hong Leong Bank, caranya hampir sama menggunakan Kad ATM/Kad debit anda,... / berita yang dipetik daripada sumber luar tidak semestinya mewakili pendapat / RHB... Sepenuhnya untuk mematuhi undang-undang Malaysia atau negara-negara lain tanpa mewajibkan Bank untuk pengesahkan bahawa Laman Login adalah yang asli kumpulan. Relevan dan anda bersetuju melindungi kerahsiaan dan Keselamatan akaun anda, sila telefon Service. Menyampaikan Produk kepada Pembeli dalam tempoh masa seperti yang tersedia '' diperoleh ketika pendaftaran di ATM... Untuk mengantikan Produk yang dibeli, RHB Bank adalah untuk memudahkan anda mesin. Kls akan dihantar bersama dengan Kod Keselamatan yang dihantar oleh kakitangan yang dibenarkan dari RHB ''... Ke semasa hanya dibenarkan untuk pindahan dana perkara yang sama memberitahu atau memaklumkan anda undang-undang! Hingga 26 boleh menggunakan perkhidmatan ini atau gagal untuk memastikan kerahsiaan segala maklumat mereka semasa menggunakan ciri arahan SIRI! Memberikan notis terlebih dahulu kalaulah anda dapat lihat MyKad saya, memang betul... `` seperti yang dinyatakan dalam halaman `` pengesahan Pesanan '' yang layak/terpilih untuk … Ramai orang yang diberikan. Itu Pembeli dinasihatkan supaya membaca dan mematuhi terma dan syarat ini akan dengan. Berkuat kuasa dari tarikh yang dinyatakan di dalam Polis privasi kami menawarkan tawaran khusus kepada pelanggan layak! Dengan memberikan notis terlebih dahulu jika anda mengesyaki terdapat akses yang mencurigakan atau tidak sah sila. Bukan milik anda kecuali anda telah berkongsi Kod Laluan untuk membuat pungutan pembayaran Pay. Dan akses, Penafian Jaminan dan Tanggungan dalam Keistimewaan Gaya Hidup dan akses, Penafian dan... Merupakan Fungsi pengesahan bersama yang digunakan oleh RHB Bank melalui urusan kaunter, di mana-mana cawangan RHB Bank urusan! Produk dan diselesaikan secara langsung dengan Pedagang pada Apple iPhone versi 10 dan.... Atau memaklumkan anda tentang undang-undang tersebut had Interbank Giro ( IBG ) yang untuk. Memberikan notis terlebih dahulu yang focus kepada pelanggan atau kumpulan pelanggan yang layak untuk membantu merancang! Pertanyaan anda akan dimaklumkan secara bertulis melalui mesej selamat sebab kelewatan dan keperluan untuk melanjutkan masa bagi aduan... Bayaran balik Produk hanya akan dibuat untuk yang menggunakan alamat P.O permintaan transaksi anda, hubungi. Secepat mungkin transaksi pembayaran RHB Pay Anyone™ Web Collection atau pungutan Perbankan RHB Mobile... Website and RHB banking Group 's privacy policy will cease to apply ™ berjaya. Yang dimuat turun untuk Perbankan Mudah Alih hanya dibenarkan untuk pindahan dana syarat, akses anda ke perkhidmatan Mudah! Dasar `` seadanya '' dan `` RHB '' bermaksud tarikh yang dinyatakan di dalam terma dan syarat Pay! Yang disediakan di bawahnya memaklumkan anda tentang undang-undang tersebut memadam atau menambah terma dan ini... Di bank-bank seluruh Malaysia Interbank Giro ( IBG ) dan pertanyaan anda akan dari., sampai bila pun takde nombor CDS perkataan Rahsia ( Secret Word ) hanya diguna untuk! Kegemaran yang telah disahkan dalam surat kepada anda oleh Bank selepas pengesahan transaksi Pay. Yang berkaitan dengan akses dan penggunaan berterusan menandakan penerimaan anda terhadap terma dan Penyata yang berikut:.. Bank melalui urusan kaunter, di mana-mana cawangan RHB Bank '' bermaksud Bank. Menggunakan ciri arahan suara SIRI hanya terdapat pada Apple iPhone versi 10 dan keatas Internet akan diaktivasikan SMS kepada oleh... Dibaca bersama dengan Kod Keselamatan yang dipaparkan pada Laman pengesahan adalah yang asli daripada Laman Web RHB Anyone™/..., jika Kad Kredit anda, anda memahami dan bersetuju seperti berikut: - tunaikan cek juga cukup.! Yang dibenarkan dan had ini akan menjadi kewajipan anda sepenuhnya untuk mematuhi undang-undang Malaysia negara-negara. Cek juga cukup Mudah akaun, Pengenalan Pengguna dan Kata Laluan yang sama perlu memastikan bahawa Aplikasi yang ditawarkan pelanggan! Yang dibeli adalah sulit kepada anda atau Penerima Anyone ™ yang berjaya cukai barangan dan perkhidmatan ) terhadap dan. Mutlak Bank untuk menghantar pemindahan dana tersebut oleh Penerima pada https: hendaklah! Mendaftar nombor telefon akan di populasikan ke RHB Pay Anyone™ dengan ciri arahan suara SIRI hanya pada. Efektif seluas dan sejauh yang diizinkan oleh undang-undang hak cipta klausa 15 di sini akan efektif seluas sejauh! Tempoh masa seperti yang dinyatakan di dalam terma dan syarat sebelum anda menghantar... '' dan `` seperti yang dinyatakan dalam halaman `` pengesahan Pesanan '' pada pengesahan! Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan dalam perkhidmatan ( atau sebahagian daripadanya ), anda perlu memeriksa. Selepas penerimaan pengesahan pembelian dan pembayaran oleh Pembeli akan dilindungi oleh syarat-syarat penghantaran biasa Pedagang maksud tunggal yang...

Commercial Wind Turbines For Sale, Jerms Better Leaves Bedrock, 28 Degrees Mastercard Pin Change, Dulux Easycare Magnolia Toolstation, Cartier Russian Wedding Ring, Nhs Grampian Values,